سرمایه گذاری

FATER یک شرکت سرمایه گذار در پروژه های نفت و گاز است. یکی از اهداف اصلی FATER کمک به دستیابی به بالاترین ارزش افزوده در زنجیره توسعه محصولات مبتنی بر هیدروکربن است.