جوامع

انرژی ستاره فاطر نه تنها به دنبال کمک به رشد اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی است که در آنها فعالیت می کنیم ، بلکه به دنبال اهداف پایداری مرزی آنها نیز می باشد. درک و رسیدگی به نیازها و خواسته های جوامع محلی برای موفقیت بلند مدت تجاری ما بسیار مهم است . رویکرد ما برای تعامل با جوامع محلی و مدیریت مسئولانه تأثیرات خود برای آنها در حالی که سرمایه گذاری های اجتماعی ارزشمندی انجام می دهیم . به ما کمک می کند تا روابط مولد ایجاد و حفظ کنیم که برای دو طرف سود مند است 

ما در جوامعی کار می کنیم هر کدام فرهنگ ، نیازها و چالش های منحصر به فرد خود را دارند .  در همه موارد ما تعهد گسترده خود را برای مدیریت مسئولانه اثرات اجتماعی و زیست محیطی خود ، حفظ احترام برای همه و انجام سرمایه گذاری های اجتماعی ، با فرهنگ کردن تلاشهای خود برای رشد اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه حفظ می کنیم . 

نقش ما در جامعه 

انرژی ستاره فاطر در تلاش است تا یک آپراتور در سطح جهانی ، یک شهر وند شرکتی مسئول و یک کارفرمای خوب باشد . ما معتقدیم که جوامع و جوامعی که در آنها کار میکنیم باید از حضور ما بهرمند شوند . به همین دلیل است که ما از توسعه آنها حمایت می کنیم . ما به همکاری و گفتگوی باز با جوامع محلی برای کشف چالشهای موجود و چگونگی کمک به حل آنها متکی هستیم . هدف از تعهدها ایجاد ارزش افزوده برای جامعه و شرکت خود از طریق رشد اقتصاد آن ها از طریق استخدام کارکنان محلی ، کمک به توسعه تأمین کنندگان ملی و محلی و سرمایه گذاری های اجتماعی متناسب است 

روابط اجتماعی 

ما بطور فعال با ذینفعان مختلف در جوامعی که در حال فعالیت هستیم و باز خورد آن هارا در فرآیندها ی تصمیم گیری خود لحاظ می کنیم . تا هرگونه مشکل یا نگرانی را در مراحل اولیه پروژه شناسائی کنیم ، مابرای گروه ها و افراد محلی کانال های ارتباطی از جمله جلسات اجتماعی و فردی را برای بیان نگذتنی های خود فراهم می کنیم . ما می خواهیم جا معه محلی مارا به عنوان همسایه خود ببیند که همیشه آماده کمک در صورت نیاز است به همین دلیل است که ما فعالانه در تبادل دو جانبه ، جلسات مربوط به پروژه رویدادهای اطلاعاتی شرکت می کنیم تا از تاثیرات خود بر جامعه آنها جلو گیری کنیم و آن ها را کاهش دهیم . علاوه بر این جلو گیری از تا خیر ، کاهش هزینه ها ، و جلو گیری از تشدید مسائل از مزایای این نوع رویکرد است