عملکرد زیست محیطی 

در دسترس بودن منابع و تغییرات اقلیمی دو چالش اصلی هستند که همه با آن خود آگاه هستیم . ما با اقدامات خود و با استفاده از استانداردهای ایرانی و بین المللی با این چالش ها مقابله می کنیم . انرژی ستاره فاطر به طور کامل از سیاست حمایت می کند و همه کارکنان و پیمانکاران را  تشویق می کند تا رو یکردی فعالانه برای حفاظت محیط زیست و آب و هوا داشته باشد 

انرژی ستاره فاطر خطرات را در هر مرحله از تو سعه در نظر می گیرد و ما به طور مدام برای کاهش این خطرات و بهبود عملکرد زیست محیطی خود تلاش می کنیم . از طریق مشخصات واضح و مدیریت سیستماتیک هدف ما کاهش رد پای زیست محیطی و استفاده کار آمد از منابع است . ما باز خورد ذینفعان و سایر اقدامات لازم را در فر آیندهای خود ادغام میکنم تا اطمینان حاصل کنیم . که به شیوه ای ایمن ، محترمانه و حفاظت از محیط زیست عمل میکنیم . برای تجزیه و تحلیل اثرات اقدامات انجام شده ما به طور منظم عملکرد خودرا برسی می کنیم منشی مدیریت زیست محیطی ما  بر عملکرد ما بر پنج حوزه کلیدی نظارت می کند 

. مدیریت آب 

 . حوادث زیست محیطی

. انتشارات هوا

. عملکرد نشت 

. مدیریت پسماند 

 

تجارت سبز 

به عنوان بخشی از تعهدما به عملکرد به شیوه ای مسعولانه از نظر زیست محیطی ، ما هدف خود را این کرده ایم که سیستم مدیریت خودرا مطابق با استانداردهای سیستم تأیید ( iso 14001 ) مدیریت زیست محیطی بین المللی کند . ماتعهد خود را به اصول و الزامات تجارت سبز می شناسیم . درشش ماهه اول سال ۲۰۱۹ ، برای دستیابی به اهداف و برنامه های تو سعه پایدار استراتژی های مورد نیاز برای اطلاع الگو مصرف در سراسر کسب و کارمان اجرا کردیم .