ساختار شرکتی

به عنوان یک شرکت بین المللی علایق و فعالیتهای ما از طریق شرکتهای همکار نگهداری میشود یا اداره میشود این مرکز تجارت ، حقوقی ، مالی ، تحقیقات و فن آوری و سایر فعالیتهای تجاری است