مرکز نوآوری انرژی ستاره فاطر

سرمایه گذاری متقابل هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس (oilco) درآینده نوآورانه   پروژه <<