رویکردها:

پایداری بخش جدا نا پذیر از هر کاری است که ما انجام می دهیم و چارچوب ما این ستون ها را در ارزش ها و عملیات خود به شیوه ای شفاف و پاسخگو برای دست یابی به یک تجارت ایمن ، کارآمد و سود آور گنجتنده ایم . ما خود را متولی شکل دهی یک کسب و کار بلند مدت پایدار می دانیم که به نفع جوامع وسیعتری است که در آن فعالیت میکنیم. استراتژی پایدار و تعهدات ما که با اصول پیمان جهانی سازمان ملل متحد مطابقت دارد. از اولویت های استراتژیک ما ، به ویژه اراءه یک محیط امن و پایدار و مشارکت ، جذب ، و توسعه و حفظ افراد حمایت میکند 

استراتژی پایدار ما 

چشم انداز پایداری ما حل چالشهای انرژی فردا ، کشف پتانسیل ها و پیشبرد آینده است ما اطمینان میدهیم که به عنوان یک کسب و کار ، تعادلی بین مدیریت ریسک و بازکردن فرصت ها فراهم می کنیم . که ارزش بلند مدتی را برای کسب و کار ، کارمندان جوامع و در نهایت شرکای ما به ارمغان می آورد. ما تعهدات خودرا نسبت به اصول پیمان جهانی سازمان ملل متحد با ارزش ها و رفتارهای خود همسو کرده ایم و اطمینان می دهیم که این اصول در سیاست ، رویه ها و استانداردهای ما گنجانده شده است . انجام کار درست برای ما قابل مذاکره نیست و ما از طریق استراتژی KPI نظارت بر پیشرفت خود از طریق عملکردی و اهداف پیمانی جهانی ، این موضوع را تضمین میکنیم.

حوزه های کلیدی که ما در کسب و کار خود ادغام میکنیم عبارتند از : 

. حقوق بشر و کار : تنوع و شمول ، حقوق بشر ، بهداشت و ایمنی 

. محیط زیست : مدیریت زیست محیطی ، مدیریت کربن ، بهره وری منابع 

. مبارزه با رشوه و فساد : منشور رفتار تجاری و اخلا قیات مبارزه با رشوه و فساد ،  زنجیره تأمین 

. جامعه : مشارکت های آموزشی ، مشارکت های استراتژیک ، سرمایه گذاری جامعه . 

پیشرفت در این زمینه های کلیدی تمرکز را می توان از طریق گزارش پایداری ما یافت