ما در انرژی ستاره فاطر به اهمیت اساسی اعتماد ، صداقت ، احترام ، کار تیمی ، حرفه ای بودن و افتخار به کاری که انجام می دهیم اعتقاد داریم . ارزشهای صداقت ، تعهد و دانش ما بلوکهای سازنده ما واساس نحوه رفتار ما در تمام جنبه های DNA کسب و کار است ما تعهد فردی و جمعی را برای ایجاد ارزش برای همه ی سهامداران خود نشان می دهیم و اعتماد آهنارا به عنوان یک شریک انرژی قابل اعتماد و شمارکت کننده در توسعه  پایدار به دست می آوریم . به عبارت دیگر ما خود را محدود به آنچه می گوییم می بینیم و قول میدهیم بهترینهارا ارائه می دهیم 

پایبندی ما به صداقت ،صداقت و احترام در گذشته داستانی ما مشهود است و دلیل موفقیت ما و کلید آینده پر رونق ما است ما فرهنگی را ترویج میکنیم که رفتار اخلاقی نمونه وظایف امانت داری و تعهد به رعایت و سیاستهای مربوط به سلامت ، امنیت ، ایمنی ، محیط زیست و عملکرد اجتماعی را تشویق میکند 

دانش ، اساس نام شرکت ما عامل تعیین کننده موضوع ما به عنوان یک متفکر پیشرو و مروج بهترین عملکرد در صنعت ما است ما مفتخریم که تعهد و حرفه ای بودن کارکنان مارا برای بهبود مثمر از طریق به اشتراک گذاری دانش مشاهده میکنیم 

رشد ما تنها با وفادار ماندن به ارزشهای ما و اعتقاد به تاثیر آنها بر ما همکاران صنعت و جامعه بدست می آید .