بازرگانی

فعالیتهای شرکت  FATER  در زمینه صادرات نفتا ، هیدروکربنهای سبک و سنگین ، مازوت ، روغنهای پایه ، میعانات گازی ، ترکیبات متانول ، انواع قیر ، مواد پتروشیمی و مواد شیمیایی به بازارهای بین المللی. هسته اصلی فعالیتها پیمانکاری ، تهیه ، انتقال ، توزیع ، صادرات و واردات انواع نفت و گاز ، محصولات پتروشیمی است. از مهمترین اهداف موهیکو در فعالیت بازرگانی :

  • استفاده بهینه از مخازن هیدروکربن به عنوان یک حمایت و محرک قدرتمند برای توسعه پایدار خاورمیانه.
  • مشارکت در تأمین سوخت مورد نیاز (انرژی) از طریق دستیابی به مصرف بهینه و استانداردهای بین المللی.